Abu Huraira

Abu Huraira berättade att profeten Muhammed sade:
Gud, den Allsmäktige, är god och accepterar bara det goda. Gud har befallt de rättrogna att göra detsamma som Han befallt sina budbärare. Den Allsmäktige har sagt: ”Budbärare! Ät av det goda och handla rättskaffens.” Och Gud Allsmäktig har sagt: ”Ni som tror! Ät av allt det goda Vi försett er med.” Sedan berättade han liknelsen om en man som efter en lång resa är ovårdad och dammig. I det tillståndet lyfter han sina händer mot himlen och åkallar Herren, medan hans föda är otillåten, hans dryck otillåten, hans kläder otillåtna och hans försörjning otillåten. Hur kan en sådan man bli bönhörd?
(Muslim)
1 Koranen 23:51
2 Koranen 2:172

Umars son

’Umars son berättade att profeten Muhammad sade:
Jag har blivit beordrad att kämpa mot människorna till de vittnar om att det inte finns någon gud utom Gud och tills de utför bönen och betalar zakat . Om de gör detta, kommer de att få mitt beskydd för sina liv och sin egendom, såvida de inte bryter mot islams lag. För sådant kommer de att få svara inför Gud, den Allsmäktige.
(Bukhari och Muslim)
1 Islam föreskriver att konvertering ska ske av övertygelse och inte med tvång. Koranen säger ”inget tvång i religionen”. I en annan vers säger den Allsmäktige: ”Bjud in till din Herres väg med visdom och goda gärningar, och diskutera med dem på bästa sätt”. Att gå ut i krig är påbjudet endast mot vissa människor, t ex sådana som angriper ett islamiskt land, de som förbjuder att islam sprids på fredlig väg samt avfällingar.

Abu Ruqayya Tamin ibn Aus ad-Dari

Abu Ruqayya Tamin ibn Aus ad-Dari berättade att profeten sade:
Religion är uppriktighet. Vi frågade: Mot vem? Han svarade: Mot Gud och Hans bok, mot Hans sändebud, mot muslimerna och deras ledare.
(Muslim)
1 Det arabiska ordet diin översätts vanligen med ”religion”. Ordet ”livsåskådning” är kanske mer rättvisande, då det arabiska ordet innefattar en helhetssyn på livet, andligt och profant, inkluderande detta liv och det tillkommande.
 
  

Abu ’Abdullah an-Nu’man

Abu ’Abdullah an-Nu’man, Bashirs son, berättade att profeten Muhammed sade:
Det som är tillåtet är klart och tydligt, det som är förbjudet är klart och tydligt och mellan dem finns tveksamheter som få känner till. Den som håller sig borta från tveksamheterna kan känna sig säker beträffande sin tro och sin heder, medan den som ägnar sig åt dem (till sist) hemfaller åt det förbjudna, precis som en fåraherde som låter sina djur beta runt en helgedom dit djuren inte får gå. Alla kungar har med rätta en helgedom och Guds helgedom är Hans förbud. Det finns en kroppsdel som påverkar hela kroppen. Om den är frisk, är hela kroppen frisk och om den blir sjuk, blir hela kroppen sjuk. Den kroppsdelen är hjärtat.
(Bukhari och Muslim)
1 Det arabiska ordet diin översätts vanligen med ”religion”. Ordet ”livsåskådning” är kanske mer rättvisande, då det arabiska ordet innefattar en helhetssyn på livet, andligt och profant, inkluderande detta liv och det tillkommande.
2 Det arabiska ordet haram används för att beteckna både ”förbjudet” och ”heligt”.

Umm ’Abdullah, ’A’isha

Umm ’Abdullah, ’A’isha, de troendes moder , berättade att profeten Muhammed sade:
Om någon inför nya påfund i denna vår sak , kommer dessa aldrig att accepteras.
(Bukhari och Muslim)

I en annan version enligt Muslim:
Den som gör något som inte överensstämmer med vår sak kommer inte att få sin gärning accepterad.
1 Alla profeten Muhammeds hustrur kallades så.
2 Dvs Guds ord och profeten Muhammeds exempel, Koranen och sunna.

Abu Abd Ar-Rahman

Abu Abd ar-Rahman ’Abdullah ibn Mas’ud sade att profeten Muhammed, den sanningsenlige och betrodde, berättade:
Sannerligen är det så, att var och en av er skapats i edra mödrars magar. I fyrtio dagar likt ett frö, sedan som en hängande klump under lika lång tid, sedan som en tuggad bit kött under lika lång tid. Därefter sänds den ängel ner till er, som blåser in livets ande och som fått befallning om fyra saker: Att skriva ner livslott , livslängd, gärningar och om livet blir lyckligt eller olyckligt. Vid Gud, den Ende utan like, sannerligen kommer somliga bland er att bete sig som Paradisets invånare tills det bara är en armslängd mellan dem och Paradiset. Då kommer det som redan skrivits att ta överhanden och de kommer att bete sig som Helvetets invånare och alltså hamna där. Andra kommer att bete sig som Helvetets invånare tills det bara är en armslängd mellan dem och Helvetet. Då kommer det som redan skrivits att ta överhanden och de kommer att bete sig som Paradisets invånare och alltså hamna där.
(Bukhari och Muslim)
1 Det arabiska ordet ’alaqa betecknar något som hänger sig fast likt en blodigel, dvs såsom embryot hänger sig fast i livmoderväggen.
2 Detta är den bokstavliga betydelsen av ordet mudgha . Numera vet vi att embryot i ett visst stadium påminner om en oformlig köttbit med ett tandavtryck (ryggraden) i.
3 Det arabiska ordet rizq har flera betydelser – försörjning, lycka, dagligt bröd, mm.

Abu Abd-ar-Rahman

Abu Abd-ar-Rahman ’Abdullah, ’Umar ibn al-Khattabs son, berättade att profeten Muhammed sade:
Islam är byggd på fem (pelare) : Att vittna om att det inte finns någon gud förutom Gud och att Muhammed är Guds sändebud, att utföra bönen, betala zakat , vallfärda till Ka’ba och fasta i månaden Ramadan.
(Bukhari och Muslim)
1 Ordet ”pelare” finns inte i den arabiska texten men är en allmänt accepterad term i sammanhanget.

Ummar Ibn Al-Khattab

’Umar ibn al-Khattab sade:
En dag när vi satt tillsammans med profeten Muhammed kom en man fram till oss. Hans kläder var skinande vita och hans hår var svartare än svart. Han såg inte ut att ha varit på resa men ingen av oss kände igen honom. Han gick fram till profeten och satte sig. Hans knä vilade mot profetens knä och händerna vilade på höfterna. Han sade: O, Muhammed, berätta för mig om islam (lydnad inför Gud). Profeten svarade: Islam är att vittna om att det inte finns någon gud utom Gud och att Muhammed är Guds budbärare, att utföra bönen, betala zakat , fasta i Ramadan och förrätta pilgrimsfärden till Huset om man har möjlighet. Mannen sade: Du har sagt sanningen. Vi blev förvånade över att han först frågade och sedan sade att svaret var rätt. Han sade: Så, berätta nu för mig om iman . Profeten svarade: Det är att tro på Gud, Hans änglar, Hans böcker, Hans budbärare och Domens dag, på att allt ingår i Guds plan , ont som gott. Mannen sade: Du har sagt sanningen. Berätta nu för mig om ihsan . Profeten svarade: Det är att dyrka Gud som om Han var synlig; fast vi inte kan se Honom så ser Han sannerligen oss. Mannen sade: Berätta nu om Timmen . Profeten svarade: Den som tillfrågats vet inte mer än den som frågar. Mannen sade: Berätta om dess tecken. Profeten svarade: Att slavinnan föder fram sin härskarinna och att de barfota, nakna och utblottade herdarna kommer att tävla om att konstruera de högsta byggnaderna. Så gick mannen sin väg och jag stannade kvar en stund. Profeten sade: O, ’Umar, vet du vem mannen med frågorna var? Jag svarade: Gud och Hans profet vet bäst. Han sade: Det var (ängeln) Gabriel som kom till er för att lära er om er religion .
(Muslim)
1 Ka’ba i Mekka.
2 Översätts vanligen med ”tro”, vilket bara delvis ger den korrekta betydelsen.
3 Den arabiska termen qadar brukar ibland översättas med ”ödet”.
4 Även detta är ett religiöst begrepp som innehåller många betydelser, varav de viktigaste är ”godhet” och ”uppriktighet”.
5 Domedagen.
6 Fler tolkningar av denna mening är möjliga. En av dem är att slavens barn kommer att få sin frihet och sedan själv bli härskare över slavar. En annan tolkning innebär att barnen då kommer att ha så lite respekt för sina mödrar att de kommer att behandla dem som sina slavar.
7 Det arabiska ordet diin översätts vanligen med ”religion”. Ordet ”livsåskådning” är kanske mer rättvisande, då det arabiska ordet innefattar en helhetssyn på livet, andligt och profant, inkluderande detta liv och det tillkommande.

End of content

End of content