Abu Huraira

Abu Huraira berättade att profeten Muhammed sade:
Gud, den Allsmäktige, är god och accepterar bara det goda. Gud har befallt de rättrogna att göra detsamma som Han befallt sina budbärare. Den Allsmäktige har sagt: ”Budbärare! Ät av det goda och handla rättskaffens.” Och Gud Allsmäktig har sagt: ”Ni som tror! Ät av allt det goda Vi försett er med.” Sedan berättade han liknelsen om en man som efter en lång resa är ovårdad och dammig. I det tillståndet lyfter han sina händer mot himlen och åkallar Herren, medan hans föda är otillåten, hans dryck otillåten, hans kläder otillåtna och hans försörjning otillåten. Hur kan en sådan man bli bönhörd?
(Muslim)
1 Koranen 23:51
2 Koranen 2:172

Umars son

’Umars son berättade att profeten Muhammad sade:
Jag har blivit beordrad att kämpa mot människorna till de vittnar om att det inte finns någon gud utom Gud och tills de utför bönen och betalar zakat . Om de gör detta, kommer de att få mitt beskydd för sina liv och sin egendom, såvida de inte bryter mot islams lag. För sådant kommer de att få svara inför Gud, den Allsmäktige.
(Bukhari och Muslim)
1 Islam föreskriver att konvertering ska ske av övertygelse och inte med tvång. Koranen säger ”inget tvång i religionen”. I en annan vers säger den Allsmäktige: ”Bjud in till din Herres väg med visdom och goda gärningar, och diskutera med dem på bästa sätt”. Att gå ut i krig är påbjudet endast mot vissa människor, t ex sådana som angriper ett islamiskt land, de som förbjuder att islam sprids på fredlig väg samt avfällingar.

Information om Bidragen

Information om Bidragen

Bismillah Alrahman Alrahim

Vi vill först tacka er alla som har ställt upp med att att bidra till Al-rashideen Stiftelse.

Ni är alla välkomna att besöka oss om ni vill veta var bidragen gått, vi kommer att hålla öppethus på plats

onsdag den 8 december mellan klockan 11:00 – 16:00.

Vi har också telefontider på följande dagar nedan

Telefonnummer 076 – 000 37 27.

09 december torsdag 09:00-12:00
10 december Fredag 14:00 – 17:00
11 december Lördag 09:00 – 12:00
12 december Söndag 09:00 – 11:00

Al-Rashideen Stiftelse.

End of content

End of content