Abu Huraira

Abu Huraira berättade att profeten Muhammed sade:
Gud, den Allsmäktige, är god och accepterar bara det goda. Gud har befallt de rättrogna att göra detsamma som Han befallt sina budbärare. Den Allsmäktige har sagt: ”Budbärare! Ät av det goda och handla rättskaffens.” Och Gud Allsmäktig har sagt: ”Ni som tror! Ät av allt det goda Vi försett er med.” Sedan berättade han liknelsen om en man som efter en lång resa är ovårdad och dammig. I det tillståndet lyfter han sina händer mot himlen och åkallar Herren, medan hans föda är otillåten, hans dryck otillåten, hans kläder otillåtna och hans försörjning otillåten. Hur kan en sådan man bli bönhörd?
(Muslim)
1 Koranen 23:51
2 Koranen 2:172

Umars son

’Umars son berättade att profeten Muhammad sade:
Jag har blivit beordrad att kämpa mot människorna till de vittnar om att det inte finns någon gud utom Gud och tills de utför bönen och betalar zakat . Om de gör detta, kommer de att få mitt beskydd för sina liv och sin egendom, såvida de inte bryter mot islams lag. För sådant kommer de att få svara inför Gud, den Allsmäktige.
(Bukhari och Muslim)
1 Islam föreskriver att konvertering ska ske av övertygelse och inte med tvång. Koranen säger ”inget tvång i religionen”. I en annan vers säger den Allsmäktige: ”Bjud in till din Herres väg med visdom och goda gärningar, och diskutera med dem på bästa sätt”. Att gå ut i krig är påbjudet endast mot vissa människor, t ex sådana som angriper ett islamiskt land, de som förbjuder att islam sprids på fredlig väg samt avfällingar.

Information om Bidragen

Information om Bidragen

Bismillah Alrahman Alrahim

Vi vill först tacka er alla som har ställt upp med att att bidra till Al-rashideen Stiftelse.

Ni är alla välkomna att besöka oss om ni vill veta var bidragen gått, vi kommer att hålla öppethus på plats

onsdag den 8 december mellan klockan 11:00 – 16:00.

Vi har också telefontider på följande dagar nedan

Telefonnummer 076 – 000 37 27.

09 december torsdag 09:00-12:00
10 december Fredag 14:00 – 17:00
11 december Lördag 09:00 – 12:00
12 december Söndag 09:00 – 11:00

Al-Rashideen Stiftelse.

Abu Ruqayya Tamin ibn Aus ad-Dari

Abu Ruqayya Tamin ibn Aus ad-Dari berättade att profeten sade:
Religion är uppriktighet. Vi frågade: Mot vem? Han svarade: Mot Gud och Hans bok, mot Hans sändebud, mot muslimerna och deras ledare.
(Muslim)
1 Det arabiska ordet diin översätts vanligen med ”religion”. Ordet ”livsåskådning” är kanske mer rättvisande, då det arabiska ordet innefattar en helhetssyn på livet, andligt och profant, inkluderande detta liv och det tillkommande.
 
  

Abu ’Abdullah an-Nu’man

Abu ’Abdullah an-Nu’man, Bashirs son, berättade att profeten Muhammed sade:
Det som är tillåtet är klart och tydligt, det som är förbjudet är klart och tydligt och mellan dem finns tveksamheter som få känner till. Den som håller sig borta från tveksamheterna kan känna sig säker beträffande sin tro och sin heder, medan den som ägnar sig åt dem (till sist) hemfaller åt det förbjudna, precis som en fåraherde som låter sina djur beta runt en helgedom dit djuren inte får gå. Alla kungar har med rätta en helgedom och Guds helgedom är Hans förbud. Det finns en kroppsdel som påverkar hela kroppen. Om den är frisk, är hela kroppen frisk och om den blir sjuk, blir hela kroppen sjuk. Den kroppsdelen är hjärtat.
(Bukhari och Muslim)
1 Det arabiska ordet diin översätts vanligen med ”religion”. Ordet ”livsåskådning” är kanske mer rättvisande, då det arabiska ordet innefattar en helhetssyn på livet, andligt och profant, inkluderande detta liv och det tillkommande.
2 Det arabiska ordet haram används för att beteckna både ”förbjudet” och ”heligt”.

Umm ’Abdullah, ’A’isha

Umm ’Abdullah, ’A’isha, de troendes moder , berättade att profeten Muhammed sade:
Om någon inför nya påfund i denna vår sak , kommer dessa aldrig att accepteras.
(Bukhari och Muslim)

I en annan version enligt Muslim:
Den som gör något som inte överensstämmer med vår sak kommer inte att få sin gärning accepterad.
1 Alla profeten Muhammeds hustrur kallades så.
2 Dvs Guds ord och profeten Muhammeds exempel, Koranen och sunna.

Abu Abd Ar-Rahman

Abu Abd ar-Rahman ’Abdullah ibn Mas’ud sade att profeten Muhammed, den sanningsenlige och betrodde, berättade:
Sannerligen är det så, att var och en av er skapats i edra mödrars magar. I fyrtio dagar likt ett frö, sedan som en hängande klump under lika lång tid, sedan som en tuggad bit kött under lika lång tid. Därefter sänds den ängel ner till er, som blåser in livets ande och som fått befallning om fyra saker: Att skriva ner livslott , livslängd, gärningar och om livet blir lyckligt eller olyckligt. Vid Gud, den Ende utan like, sannerligen kommer somliga bland er att bete sig som Paradisets invånare tills det bara är en armslängd mellan dem och Paradiset. Då kommer det som redan skrivits att ta överhanden och de kommer att bete sig som Helvetets invånare och alltså hamna där. Andra kommer att bete sig som Helvetets invånare tills det bara är en armslängd mellan dem och Helvetet. Då kommer det som redan skrivits att ta överhanden och de kommer att bete sig som Paradisets invånare och alltså hamna där.
(Bukhari och Muslim)
1 Det arabiska ordet ’alaqa betecknar något som hänger sig fast likt en blodigel, dvs såsom embryot hänger sig fast i livmoderväggen.
2 Detta är den bokstavliga betydelsen av ordet mudgha . Numera vet vi att embryot i ett visst stadium påminner om en oformlig köttbit med ett tandavtryck (ryggraden) i.
3 Det arabiska ordet rizq har flera betydelser – försörjning, lycka, dagligt bröd, mm.

End of content

End of content