Konferens, för överenskommelse om beräkningsmetoder för böntider, gällande böntidstabeller i Sverige

Konferens, för överenskommelse om beräkningsmetoder för böntider, gällande böntidstabeller i Sverige

 

Den 10 oktober 2021, anordnade Sveriges Imamråd i samarbete med Förenade Islamiska Föreningar i Sverige en konferens i Stockholms moské. Konferensens deltagare bestod av ett flertal imamer, muslimska föreningar, moskéföreträdare och representanter från stora delar av landet. Deltagarna närvarade fysiskt på plats och även via digitala plattformar. 

Konferensens gästföreläsare bestod av lärda och experter från Europeiska Fatwarådet (European Council For Fatwa And Research), International Union for Muslim Scholars och Diyanet (Presidency of Religious Affairs). 

Konferensen syftade till att förankra forskningsresultaten från kommittén för bönetiderna som forskat inom frågor för bönetider i Europa och nordliga breddgrader. 

De grundläggande principerna för fastställandet av bönetidstabellen presenteras nedan: 

1. Följa de teologiska tecknen för bönetiderna så långt det går genom året. Tider som anses vara besvärliga* undantages och inkluderas inom uppskattade bönetider. 

2. Fajr bönen infaller när solen är i 18 grader i förhållande till horisonten. Vilket är i enlighet med de flesta fatwainstitutionerna. 

3. Ishaa bönen infaller när den rödaktiga strimman försvunnit från horisonten, vilket bestäms till 17 grader (solens förhållande till horisonten). 

4. Uppskattning av Fajr och Ishaa bönen sker när de teologiska tecknen försvinner. Uppskattningen bygger på tredjedelsprincipen för den teologiska definitionen av natten**. 

5. Uppskattningen av Fajr och Ishaa kan ske trots att de teologiska tecknen inte försvunnit i de fall där det anses vara besvärligt utöver det vanliga. 

Utöver detta intygades flera återkommande frågor: 

• Det är fullt möjligt att be en del böner i direkt följd exempelvis då bönetiderna är så pass nära varandra och sena på kvällarna att det anses vara ohållbart och besvärligt för gemene muslimen att förrätta bönerna sent på kvällen. (Det syftas på att be maghrib och ishaa i direkt följd vid maghrib tiden under sommar perioden då bönerna är så sent på kvällen. 

• En hemsida för bönetidstabellen som inkluderar samtliga städer i Europa är under konstruktion och kommer lanseras snart. 

• Kommittén för bönetiderna är öppna för feedback och synpunkter även efter lansering i syfte att reglera och justera. 

Slutligen uppmanades samtliga moskéföreträdare, imamer och övriga representanter att prioritera enighet över splittring. Genom att anta en enad bönetidstabell samt motverka olika varianter av bönetider som orsakar osämja och splittring bland muslimer i en och samma stad. Postadress: Kapellgränd 10, 116 25 Stockholm – Växel: +46 (8) 509 109 00 – Fax: +46 (8) 509 109 29 www.imamrad.se/ar kontakt@imamrad.se Org. Nr: 802457-5295 PG: 2591977-4 

*Besvärliga tider definieras enligt Europeiska fatwa rådet; bland annat variationen mellan bönetiderna inom ett dygn är stor, vilket sker dagarna inpå att teologiska tecknen för bönetiderna försvinner. 

** Uppdelning av natten (maghrib till fajr) till tre lika stora tidsdelar, varpå den första tredjedelen markerar tiden då ishaa senast infaller, med stöd av profetens hadith: ”Om det inte vore besvärligt för min ummah så hade jag dröjt med ishaa bönen till nattens första tredjedel”. 

Sveriges Imamråd 

2021-10-10 

Stockholm 

End of content

End of content